Turris Babel 在多年的业务实践中深知,产品质量与服务质量必须密切结合: 两项质量的结合是确保业务成功最为重要的要求。 因此,我们在 2006 年决定引入 ISO 9001 质量管理体系。

 • 此标准首先要求每个员工在公司内都必须有一个指定的角色,建立一个流畅、简明和易于协作的工作流程,且所有阶段均可追踪、记录和控制。
 • 对于我们的客户,此标准有诸多优点。 标准化的工作流程可以确保长期的高质量工作及管理控制。 我们的同事全面了解此质量体系,且明确各自在其中所担当的角色。 因此为高水平的服务质量提供了保证。 标准化的质量保证体系要求持续监控和评估管理层、员工和承包商的工作,能够快速和高效地满足客户的需要。
 • ISO 9001 质量保证体系已成为全球众多行业的市场要求,在匈牙利日渐获得重视。 然而,许多翻译和口译机构对该体系的运用仍未予以重视。 但是,Turris Babel 将质量保证和工作流程的可追踪性视为业务成功的关键,尤其是在从事脑力劳动的行业,标准化问题尤为突出。
 • Turris Babel 竭尽所能为客户提供最高水平的服务。 回头客是我们在激烈的市场环境中继续生存和成功的关键,因此,我们将竭尽全力满足客户的需要。 我们认为,必须引入 ISO 9001 质量保证体系以及其他相关标准,以不断扩大服务范围及使其日趋完美。

本公司依据 EN 15038:2006(更早: DIN 2345) 质量标准运营。通过应用此项标准,我们界定了客户、我们自己与译员三者之间的工作关系及工作流程。

 • 译员选择和工作落实(如校对与监督)均依据预定的程序完成。 我们的目标是以尽可能最专业的方式完成工作。
 • 译员的评估依据资格证书(专业背景和教育背景)以及他们过往工作经验的审核。
 • 我们每次分配任务时都尽可能选择最适当的译员,无论是翻译技术文档还是校对电影剧本。 除确保专业性外,我们还非常重视交稿期限。因此,我们始终与同一专业领域的众多译员和校对人员保持紧密联系。
 • 依据 EN 15038:2006 标准,我们在每项任务中除了使用专业术语外,还会检查和复查语言和内容的一致性。
 • 依据 EN 15038:2006 标准,每个原始示意图、草图和附录将会附于译文之上。
 • 我们非常重视翻译质量和校对的监督。 我们希望确保最后的译文能够符合文件的性质和功能,确保译文的风格与专业术语符合客户的要求。 译员的意见和评论将提交给客户。
 • 我们将建立关于所有译员、口译人员和校对人员的详细数据库,包括他们的资格证书和以前完成的工作和参考号。
 • 本公司的关键客户主要为从事商业、业务或政治的客户;因此,保密是我们的主要政策之一。 依据客户的明确意愿,我们将会从数据库中删除所有与指定任务相关的所有信息,销毁所有影印本和打印资料。
 • 为确保译文能够符合您的个人喜好,我们建议所有客户为我们提供相关词汇和参考资料。 这对于语言风格尤其重要。
 • 校对人员在向客户提交终稿前将反复检查译文,以确保译文从专业术语到语法均达到要求,风格与相关内容匹配。

ajanlat


建议/咨询/任务

Honlapunkon kényelmesen kérhet visszahívást, illetve árajánlatot, amelyre szinte azonnal megküldjük válaszunkat. Mindezt az Ön kényelme érdekében.

建议/咨询/任务

kapcsolat


推荐人

Cégünk fennállása óta Magyarország és a régió vezető vállalatainak nyújt magas színvonalú nyelv szolgáltatásokat. Győződjön meg Ön is erről és vegye fel velünk a kapcsolatot – természetesen díjmentes próbafordítást is végzünk.

推荐人