1. Megrendelés

1.1 A Turris Babel Fordító, Lektoráló, Tolmács és Nyelvoktatási Kft. (a továbbiakban: Fordítóiroda) ügyfeleinek (a továbbiakban: Megbízó) megrendeléseit telefonon, faxon, e-mailen (vagy egyéb elektronikus úton), futár segítségével vagy személyesen eljuttatva fogadja. Fordítóiroda Megbízási Szerződést biztosít Megbízó számára, amely egyebek mellett tartalmazza Megbízó, illetve a kapcsolattartó nevét, címét (magánszemély megrendelése esetén személyi igazolványszámát), a kért szolgáltatás megnevezését, valamint a teljesítés helyét és határidejét. Csak és kizárólag hiánytalanul kitöltött, mindkét fél által aláírt Megbízási Szerződés esetén tekinti Fordítóiroda a megbízást elfogadottnak.

1.2 Amennyiben a megrendelt munkával kapcsolatban rendelkezésre áll segédanyag, úgy azt minden esetben kéri Fordítóiroda a megrendeléssel egyidejűleg, vagy legkésőbb a munka megkezdése előtt irodájába eljuttatni, hogy a teljesített megbízás Megbízó igényeinek a lehető legmagasabb mértékben megfeleljen. A segédanyag megküldése különösképpen a tolmácsolási megbízások esetében lényeges.

1.3 Megbízó tudomással bír arról, hogy dokumentumok továbbítása során olvashatósági vagy adatátviteli hiányosság léphet fel, amelynek kockázatát a Megbízó viseli. Megbízó köteles a fordítandó/lektorálandó szöveget, fájlt, egyéb adatot az általa választott módon, a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére megküldeni Fordítóiroda részére. A fordítandó, lektorálandó, egyéb feldolgozandó szöveg, dokumentum, adat megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli (ideértve, de nem kizárólag késedelmes vagy hiányos beérkezés, elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés).

1.4 Fordítóiroda köteles a fordítandó, lektorálandó szöveg, illetve a tolmács felkészüléséhez átadott anyag átvételekor Megbízót írásban e-mailen, faxon, illetve egyéb igazolható módon haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fordítandó vagy lektorálandó szöveg, illetve felkészülési anyag késedelmes átvétele következtében a fordítási vagy lektorálási megbízás teljesítési határidejének túllépése várható, vagy olvashatósági, adatátviteli, elektronikus formátumra vonatkozó kompatibilitási, illetve egyéb hiányossága miatt az ismételt megküldés indokolt.

1.5 A megállapodott határidőre történő teljesítést veszélyeztető késedelem esetén – amennyiben a felek újabb végső határidőt nem állapítanak meg – Megbízó jogosult a megbízástól Fordítóirodának címzett, az értesítéstől számított 1 órán belül e-mailen, faxon vagy más igazolható módon megküldött írásbeli nyilatkozatával elállni. Amennyiben Megbízó elállással nem él, úgy a felek kötelesek új teljesítési határidőt meghatározni, amely értelmében a felek újabb szerződést írnak alá. Új teljesítési határidőben való megállapodás, vagy a fordítandó/lektorálandó szöveg, felkészülési anyag olvasható formában történő eljuttatása hiányában – ha a Megbízó elállási nyilatkozatot nem tesz – a Megrendelés hatálytalannak tekintendő. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorálandó és lektorált szöveg e-mailen vagy egyéb elektronikus úton történő küldése nem biztosítja a szöveg nem-megismerhetőségét és integritásának megőrzését. Megbízó az e-mailben, elektronikusan történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért Fordítóiroda nem felel.

2. Árajánlat

2.1 Az árat, amelyért a megrendelt szolgáltatást a Fordítóiroda elvégzi, minden esetben egyezteti Megbízóval, és a szerződésben vagy megerősítő e-mailben ezt egyértelműen feltünteti.

2.2 Adott esetben Fordítóiroda szakmai megfontolásból csak mintaszöveg alapján ad ki pontos árajánlatot.

2.3 Célkarakterben megadott árajánlat esetén Megbízó vállalja, hogy a végleges díj a lefordított, lektorált leütések számától függ – így tudomásul veszi, hogy a vállalási díj az előzetes becslésektől eltérhet.

3. Visszaigazolás, Nyomon követés

A megrendelt megbízásról Fordítóiroda és Megbízó között írásos szerződés jön létre, amely többek között tartalmazza a munkaszámot és a vállalt határidőt. A munkaszám alapján lehet a későbbiekben a kérdéses megbízásra hivatkozni, illetve azt az ügyfél kérésére utólag visszakeresni, továbbá az a kibocsátott számlán is ebben a formában szerepel; Fordítóiroda projekt menedzsment rendszerének révén ily módon a munkafolyamatban részt vett szakemberek utólagos azonosítása is biztosított.

4. Megrendelés visszamondása

4.1 Fordítások / lektorálások esetén: Amennyiben a megrendelést Megbízó visszamondja, de az anyagot, vagy annak bizonyos részét a megrendelés és a visszamondás között eltelt időben már lefordították / lektorálták, úgy az elkészült fordítás / lektorálás kerül annak leütésszáma alapján számlázásra. Amennyiben a fordítási / lektorálási megbízása még nem kezdődött el annak visszamondásakor, eltérő megállapodás hiányában a visszamondás díjtalan.

4.2 Tolmácsolási megbízás esetén: A szolgáltatás megkezdését megelőzően 72 órán belüli elállás esetén a szerződésben megállapított megbízási díj 30%-a, 24 órán belüli elállás esetén a megbízási díj 80%-a kerül kiszámlázásra.

4.3 Egyéb szolgáltatás: megállapodás szerint.

5. Teljesítés

5.1 Fordítások / Lektorálások esetén:

Fordítóiroda az elkészült fordítást / lektorált megbízást Megbízó által kért formában és határidővel juttatja vissza. Ez történhet e-mailen, egyéb elektronikus módon, elektronikus adathordozón, vagy nyomtatott formában. Utóbbi két esetben a teljesült megbízást Megbízó Fordítóiroda irodájában személyesen átveheti, illetve azt kérésre Fordítóiroda posta, futár vagy kézbesítő útján a megjelölt helyszínre küldi.

5.2 Tolmácsolás:

A tolmács(ok) Megrendelő által kért időpontban és helyszínen megjelenik/megjelennek. A tolmácsolás időtartama alatt Megrendelő igényeinek, illetve a tolmácsolásra vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően jár(nak) el.

5.3 Egyéb szolgáltatás:

Megállapodás szerint.

6. Archiválás, Titkos adatkezelés

6.1 Archiválás: Fordítóiroda az elkészült fordításokat, illetve az elektronikus formában küldött segéd- és egyéb anyagokat megőrzi. Fordítóiroda kérésre a munkaszám alapján bármikor Megbízó rendelkezésére bocsátja a kérdéses anyagokat.

6.2 Titkosság és bizalmas adatkezelés: Fordítóiroda a Megbízó külön kérése, illetve titoktartási megállapodás aláírása nélkül is bizalmasan kezeli a hozzá eljuttatott dokumentumokat / információkat. A Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül a Fordítóiroda anyagokat sem részben, sem egészben nem bocsát harmadik fél rendelkezésére, illetve azokról információt ki nem ad.

7. Előleg, Számlázás, Kiegyenlítés

7.1 Fordítóiroda nettó 500 000 Ft értéket meghaladó megrendelés esetén jogosult részszámla ellenében a Megbízás végösszegének 30%-át előleg formájában kiszámlázni. Ilyen esetben Megbízás akkor és csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha az előleg összege Fordítóiroda számláján jóváírásra került.

7.2 Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítésére igény szerint készpénzzel és banki átutalással van lehetőség. Fordítóiroda a számlát a szolgáltatás megrendelésekor jelzett igény szerint állítja ki. Fordítóiroda számláin alapértelmezett esetben 8 munkanapos fizetési határidő szerepel. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Fordítóirodának megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

8. Minőség

8.1 Fordítóiroda az elvárható kellő gondosság elvét mindenkor szem előtt tartva, Megbízó által támasztott igényeknek megfelelően teljesíti a megbízásokat. Fordítóiroda az állandó és megbízható minőségi szint biztosítására, illetve annak mindenkori fejlesztésére törekszik, amelyet cégfilozófiájában is megjelenít. Amennyiben ennek ellenére saját hibából az elvárható minőségi, vagy a visszaigazolásban vállalt egyéb feltételeknek igazoltan nem felel meg a teljesített megbízás, úgy annak kijavítása Fordítóiroda felelőssége.

8.2 Fordítóiroda a fordítási, illetve lektorálási megbízást jó minőségben, amennyiben a megbízás célját Megbízó megadta, a fordítási / lektorálási célra alkalmas módon köteles szolgáltatni. A fordítandó / lektorálandó / egyéb módon feldolgozandó szövegben előforduló sajátos / specifikus terminológiák fordítására Fordítóiroda nem köteles, kivéve, ha Megbízó a fordítandó / lektorálandó / egyéb módon feldolgozandó szöveg megküldésével egyidejűleg Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja a megrendelt dokumentumhoz / adott szakterülethez tartozó terminológiát is.

8.3 Megbízó köteles a Fordítóiroda által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. Megbízó a fordítás / lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított normál határidős fordítás esetében 2 naptári napon belül, sürgősség esetén 8 órán belül érvényesíthet Fordítóirodával szemben. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. Fordítóiroda a hiba, illetve hibák kijavítására normál fordítás esetében 2 naptári napon belül, sürgősség esetén 1 naptári napon belül köteles.
E határidő eredménytelen eltelte, illetve ismételt hibás teljesítés esetén Megbízó a megbízástól elállhat, amely esetben a megbízási díj 50%-nak megfizetésére köteles. A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igény érvényesítése Megbízóval szemben kizárt. Hibás teljesítésre Megbízó csak a nyilvánvaló fordítási / lektorálási hibák esetén hivatkozhat.

9. Egyéb

9.1 A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Amennyiben a felek vitarendezésére a békés eljárás nem vezet eredményre, úgy a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság a kizárólagos illetékes szerv.

9.2 Az itt fel nem sorolt szolgáltatásokra és az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok a mérvadók.

2020. november

ajanlat


Ajánlatkérés

Honlapunkon kényelmesen kérhet visszahívást, illetve árajánlatot, amelyre szinte azonnal megküldjük válaszunkat. Mindezt az Ön kényelme érdekében.

Ajánlatkérés

kapcsolat


Referenciák

Cégünk fennállása óta Magyarország és a régió vezető vállalatainak nyújt magas színvonalú nyelv szolgáltatásokat. Győződjön meg Ön is erről és vegye fel velünk a kapcsolatot – természetesen díjmentes próbafordítást is végzünk.

Referenciák